Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Unknown column 'p.image_target' in 'field list']
SELECT COUNT( DISTINCT pub_id ) AS `count` FROM ( SELECT DISTINCT p.pub_id, p.title, p.type, p.bibtex, p.author, p.editor, p.date, DATE_FORMAT(p.date, '%Y') AS year, p.urldate, p.isbn, p.url, p.booktitle, p.issuetitle, p.journal, p.volume, p.number, p.pages, p.publisher, p.address, p.edition, p.chapter, p.institution, p.organization, p.school, p.series, p.crossref, p.abstract, p.howpublished, p.key, p.techtype, p.note, p.is_isbn, p.image_url, p.image_target, p.image_ext, p.doi, p.rel_page, p.status, p.added, p.modified, p.import_id FROM wpcl_teachpress_pub p ) p

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Unknown column 'p.image_target' in 'field list']
SELECT DISTINCT p.pub_id, p.title, p.type, p.bibtex, p.author, p.editor, p.date, DATE_FORMAT(p.date, '%Y') AS year, p.urldate, p.isbn, p.url, p.booktitle, p.issuetitle, p.journal, p.volume, p.number, p.pages, p.publisher, p.address, p.edition, p.chapter, p.institution, p.organization, p.school, p.series, p.crossref, p.abstract, p.howpublished, p.key, p.techtype, p.note, p.is_isbn, p.image_url, p.image_target, p.image_ext, p.doi, p.rel_page, p.status, p.added, p.modified, p.import_id FROM wpcl_teachpress_pub p ORDER BY p.date DESC LIMIT 0,20

Sorry, no publications matched your criteria.